Pressemeddelelse fra Rungsted Havn – Bestyrelsen

maj 31, 2021

31. maj 2021

Rungsted Havn: Samlet redegørelse fremlagt for Kommunalbestyrelsen

Som et punktum for undersøgelserne af økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn, er Rungsted Havns bestyrelse og Kommunalbestyrelsen netop blevet orienteret om de samlede konklusioner. Undersøgelsen viser uregelmæssigheder for knapt 14 mio. kr. over en periode på 10 år. Alt er overdraget til Nordsjællands Politi.

En samlet redegørelse om de økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn er nu blevet fremlagt for Rungsted Havns bestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse. Redegørelsen fokuserer især på de 3 undersøgelser fra januar, februar og april foretaget af revisionshuset Deloitte

Undersøgelserne viser, at de økonomiske uregelmæssigheder vedrører perioden 2010 til og med 2020. Det vil sige, at uregelmæssighederne både omfatter perioden frem til juni 2015, hvor havnen var et aktieselskab, og fra 1. juli 2015 hvor havnen blev en kommunal selvforvaltende enhed.

“Vi er nu i en fase, hvor vi håndterer de økonomiske konsekvenser af uregelmæssighederne,” siger Jørgen Thorsell, formand for Rungsted Havns bestyrelse. ”Uregelmæssighederne vedrører i høj grad mangelfulde momsindbetalinger og derfor har vi haft en konstruktiv dialog med SKAT om tilbagebetaling af den skyldige moms.”

Rungsted Havn har således betalt skyldig moms for de seneste 3 år på ca. 4,6 mio. kr. Skyldig moms i perioden 2015-17 afregnes imidlertid ikke. Skattestyrelsen vurderer ikke, at den konkrete sag giver anledning til ekstraordinær genoptagelse, idet Skattestyrelsen vurderer, at der ikke er udvist mindst grov uagtsomhed fra Rungsted Havns side.

Styrkede økonomiske procedurer
Rungsted Havn har allerede gennemført flere tiltag for at styrke de økonomiske procedurer og interne kontroller. Det drejer sig bl.a. om styrket revision, styrket godkendelsesprocedure for banktransaktioner samt et forbedret overblik over momsindbetalinger til SKAT.  Derudover drøfter bestyrelsen i Rungsted Havn, Deloitte og Hørsholm Kommune, hvorledes processor og procedurer i øvrigt kan styrkes.

”Vi indførte allerede i januar de nødvendige justeringer, ” siger Jørgen Thorsell. ”Derudover vil vi også gerne et spadestik dybere i forhold at sikre smidige og robuste processer og procedurer. Rungsted Havn operer som selvstyrende enhed i armslængde af Hørsholm Kommune og det skal vi fortsætte med, men vi skal også drage fordel af, at vi er del af en organisation, hvor vi kan få kompetent viden og sparring. Derfor sætter vi os sammen med administrationen i Hørsholm Kommune og Deloitte for at tale videre.”

Vendt alle sten
Rungsted Havns bestyrelse har haft den klare målsætning at vende alle sten i sagen, og den samlede undersøgelse bekræfter, at det var korrekt at politianmelde uregelmæssighederne. Det er nu op til politiet at vurdere sagen.

Det er revisionshuset Deloitte, der har stået for undersøgelsen. Den viser, at uregelmæssighederne vedrører knapt 14 mio. i perioden 2010-2020 og at det i vid udstrækning vedrører fejlagtige momsindberetninger.

”I bestyrelsen har vi haft to overordnede mål. Det ene mål er, at få viden og handle på den viden. Det andet mål er at rette økonomien op for at kunne se fremad. Aftalen med SKAT har i den forbindelse været vigtig at få i stand. Nu er vi klar til at se fremad,” siger Jørgen Thorsell.

Rungsted Havns bestyrelse behandlede redegørelsen på et møde den 10. maj og den 31. maj blev Kommunalbestyrelsen orienteret. Redegørelsen blev taget til efterretning.

Arbejdet med havnens udvikling fortsætter

Rungsted Havn står over for en modernisering de kommende år og den proces fortsætter på trods af de økonomiske uregelmæssigheder.

Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn er ikke affødt af udviklingsprojektet eller relateret til det. Da Rungsted Havn skal skyde penge i udviklingen af havnen, har det imidlertid været relevant at få det nødvendige overblik over havnens økonomiske situation førend bestyrelsen ønskede at gå videre med udviklingsprocessen.

 

FAKTA: Om Rungsted Havn

Rungsted Havn ejes 100 % af Hørsholm Kommune og har status af selvforvaltende enhed.

Som selvforvaltende enhed har Rungsted Havn fået kompetence fra Hørsholm Kommunalbestyrelse til i fuldt omfang at varetage opgaven med at forvalte havnens drift og udvikling.

Havnebestyrelsen er ansvarlig for at drive og vedligeholde havnen inden for havnens økonomiske rammer. Havnens økonomi skal hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige økonomi med egen revision og egen bankaftale.

 

FAKTA: De økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn

Den 30. december 2020 konstaterede havnechef i Rungsted Havn, Anders Søderberg mulige økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havns drift. Bestyrelsen i Rungsted Havn blev orientereret og der blev straks sat en ekstern revisionsundersøgelse af uregelmæssighederne i gang.

Sagen blev den 5. januar meldt til politiet.

En medarbejder blev fritaget for tjeneste den 5. januar og fratrådte kort efter.

Undersøgelsen, der er foretaget af revisionshuset Deloitte, går både i dybden og i bredden og omfatter 3 delundersøgelser. De er gennemført i januar, februar og april.

Undersøgelsen viser uregelmæssigheder for knapt 14 mio. kr. over en periode på 10 år, fra 2010-2020.

Den samlede undersøgelse er overdraget til politiet.

Pressekontakt:

Rungsted Havn
Jørgen Thorsell
Formand for Rungsted Havns bestyrelse

jorgen@thorsell.dk
5364 0200